Rat umova

Војна на умови

Канал
Војна на умови
или парадокс на старци.
Шрафовите на клупите во паркот
зборуваат за нивното време.
Ветрот ги носи старите весници
кај нас,
судот го оставам на
каменот што врти во
старата воденица.
Погледот нагоре не значи
ништо повеќе
од
погледот надолу.
Крилото од буба мара
го чувам меѓу два листа,
како мојата песна помеѓу
две книги.

Rat umova

Kanal
Rat umova
ili paradoks staraca.
Šrafovi na klupama u parku
govore o njihovom vremenu.
Vetar raznosi stare novine
oko nas,
sud ostavljam na
kamenu koji se vrti u
staroj vodenici.
Pogled nagore ne znači
ništa više
od
pogleda nadole.
Krilo bubamare
čuvam izmedju dva lista,
kao i svoju pesmu izmedju
dve knjige.

Mitko Gogov
превод Ана Ристович